TextThebutler - Privacy Policy

Privacy Policy

Waarom deze Privacy Statement?

TextTheButler hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacy Statement naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. Dit zal het geval zijn zodra men een directe of indirecte link kan leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon.

Met deze Privacy Statement wil TextTheButler de Gebruiker van onze services wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en de rechten van de Gebruiker. Door gebruik te maken van onze services verklaart de Gebruiker zijn/haar stilzwijgende toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons Privacy-beleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in de Privacy Statement. Het is dan ook aan de Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

Wie verwerkt de Persoonsgegevens?

TextTheButler (hierna ‘TextTheButler’ of ‘Wij’ genoemd)

E-mail: info@TextTheButler.be

Doel van de verwerking?

TextTheButler verzamelt jouw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere Gebruiker een veilige, optimale en persoonlijke aanbieding van onze diensten te garanderen. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevensverwerking is dus essentieel voor een goede dienstverlening. De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:

 • Het aanbieden van onze gepersonaliseerde dienstverlening in de vorm van een butlerovereenkomst;

 • Het leveren van persoonsgerichte en specifieke diensten aan de hand van de geleverde informatie en gegevens;

 • In het kader van een gesloten overeenkomst kunnen wij aanbiedingen doen over soortgelijke producten, mits de Gebruiker hier zich niet tegen verzet;

 • Het gebruiken van ondersteuning in geval van vragen of opmerkingen;

 • Uw e-mailadres en telefoonnummer worden in geen geval gebruikt voor het overbrengen van communicatie waarvoor geen toestemming is verleend.

Bij een bezoek aan de website van TextTheButler worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van TextTheButler bezoekt, verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan TextTheButler en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of incorrect zijn, behoudt TextTheButler zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

Veiligheid opslag van gegevens

De pagina waarop persoonsgegevens verstrekt worden, maakt gebruik van een beveiligde verbinding. Wij nemen de nodige maatregen om het verlies of de onrechtmatige verwerking van gegevens tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau voorzien van aangepaste antivirussoftware.

Worden mijn gegevens buiten de EU gebruikt (of zelfs overgedragen op derde partijen)?

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik en het verstrekken van de diensten. We kunnen u dan ook gerust stellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan externe partijen die aan ons verbonden zijn. TextTheButler heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Gegevens kunnen toch meegedeeld worden aan derden indien:

 • Er een uitdrukkelijke toestemming is van de betrokkene;


 • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit zal het geval zijn voor externe dienstverleners in het kader van de butlerovereenkomst;


 • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is of wettelijk verplicht (zwaarwegend algemeen belang of recht). Bijvoorbeeld in het kader van fraude.

Indien geen enkele bovenstaande reden van toepassing is, kan u er op vertrouwen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk verwerkt worden. Wij geven uw persoonsgegevens nooit door aan derden zonder een voorafgaande anonimisering te hebben doorgevoerd (vb externe analyse). Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van onze diensten. De betrokkene is zeker van de vertrouwelijke verwerking van zijn persoonsgegevens in geval van een overname of verkoop van TextTheButler. In dit geval zal TextTheButler de nodige informatie aan betrokkene verschaffen.


TextTheButler is een Belgische onderneming. Niettemin kan er gegevensverwerking en/of –overdracht zijn naar landen buiten de Europese Unie. Ingevolge artikel 21 van de privacywet mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen, en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen van de privacywet worden nageleefd. Het land, duur van de overdracht en opslag, aard van de gegevens en precieze doeleinden zijn criteria die per geval onderzocht moeten worden.


TextTheButler garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of –opslag plaats heeft zonder dat de nodige maatregelen genomen zijn om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Belgische Privacywet. Deze overdracht zal slechts plaats vinden op basis van één van de wettelijke gronden, zoals de toestemming van de betrokkene.

Rechten van de gebruiker?

Iedere Gebruiker kan er van uitgaan dat TextTheButler zijn persoonsgegevens steeds ‘eerlijk en rechtmatig’ verwerkt. Dit wil zeggen dat de gegevens enkel voor de bovenstaande uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt worden.  TextTheButler garandeert dan ook dat de gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is. In ieder geval berust de Gebruiker op volgende rechten;

 • Iedere Gebruiker kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit recht van verzet bestaat slechts indien er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. De uitzonderingen van artikel 5, (b) en (c) Privacywet zijn eveneens van toepassing op dit recht van verzet. De Gebruiker kan zich te allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.

 • Iedere Gebruiker die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

 • TextTheButler engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen bijgevolg steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden. Aangezien het onmogelijk is om continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan jou als Gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden.

Het is aan de Gebruiker om zijn rechten te benutten indien dit gewenst wordt. De Gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan TextTheButler, per post of per e-mail via info@TextTheButler.be. Gelieve steeds een bewijs van identiteit, zoals een kopie van de identiteitskaart, te verschaffen. TextTheButler verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven.