TextThebutler - Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De website https://textthebutler.be/ en de dienst TextTheButler is een initiatief van:

TextTheButler (hierna “TextTheButler” of “Wij” genoemd)

Bij vragen en/of opmerkingen over onze diensten, kan je ons steeds contacteren via:

Email:  info@TextTheButler.be

Wij beloven spoedig te reageren op ieder bericht dat wij ontvangen. Wij verzoeken je daarom ook  om steeds alle nuttige informatie en contactdetails in het verzoek te vermelden zodat wij gericht kunnen antwoorden.

De begrippen in deze Algemene Voorwaarden moeten als volgt worden verstaan:

‘Gebruiker’: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die beroep doet op de diensten van TextTheButler, ook Ladies en Lords genaamd (hierna ook “je” of “jij”).
‘Butler’: Dienstverlener die een opdracht uitvoert voor Ladies/Lords. Dit is louter een tussenpersoon die een rechtstreekse overeenkomst tot stand helpt te brengen tussen een externe partij en Ladies/Lords.
‘Butlerovereenkomst’: De overeenkomst tussen Ladies/Lords en TextTheButler, deze ontstaat bij boeking en acceptatie van beide partijen.

Introductie:

Het gebruik van de diensten gaat steeds gepaard met enkele rechten en plichten zoals bepaald in onze Algemene Voorwaarden (Hierna ook “Voorwaarden” genoemd). Zodra we verwijzen naar onze Voorwaarden impliceert dit eveneens een verwijzing naar onze Privacy Verklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan.

Zodra je gebruik maakt van onze services erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Voorwaarden steeds en op uitsluitende wijze van toepassing zijn, ongeacht de gebruiksvorm.
Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van deze Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk vastgelegd. Deze afwijkingen zijn slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van alle overige bepalingen uit deze Voorwaarden.
Indien je gebruik maakt van onze services namens een bedrijf of een andere juridische entiteit, dan ben je ook individueel gebonden aan deze overeenkomst als Gebruiker. Dit ongeacht het bestaan van een afzonderlijke overeenkomst tussen TextTheButler en het bedrijf of de juridische entiteit in kwestie.

Hoe beschikken over de gekozen diensten?

TextTheButler maakt gebruik van een dienstaanbieding via elektronische communicatie, waaronder, maar niet beperkt tot: e-mail, app, WhatsApp, sms, enzovoort. Bij een eerste bestelling kan de Gebruiker zijn/haar persoonlijke gegevens invullen alsook een eventuele betaalmethode registreren. Dat kan soms via een link naar onze website. Zo kan je een Kredietkaart of PayPal koppelen aan jouw account, of een SEPA-overeenkomst afsluiten.  Op die manier zal elke transactie vlot verlopen. Het is echter ook perfect mogelijk om elke bestelling afzonderlijk te betalen naar keuze, dus zonder dat wij, of onze partner inzake betaalmethoden, over een vooraf gekozen betaalmethode beschikken. TextTheButler behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalmethoden tijdelijk of permanent niet aan te bieden. Bij het gebruik van een specifieke betaalmethode zijn de voorwaarden opgelegd door de betaalprovider, PSP of aanbieder van de betaalmethode aanvullend van kracht op deze voorwaarden. TextTheButler voorziet ook de mogelijkheid om te leveren op een ander adres dan aanvankelijk meegedeeld. Dit dien je dan gewoon alvorens het bevestigen van je goedkeuring te laten weten in een sms-bericht.
De volledige toegang tot onze service is beperkt tot geregistreerde Gebruikers. Het staat TextTheButler bovendien volledig vrij de registratievoorwaarden naar eigen goeddunken te bepalen en te allen tijde aan te passen.
Iedere registratie vereist de Gebruiker om een correct, waarheidsgetrouw, actueel en volledig beeld weer te geven. In functie van de hoedanigheid van de Gebruiker kan bepaalde informatie absoluut noodzakelijk zijn om te vermelden. Deze verplichting geldt zowel bij aanmaak van het Gebruikersprofiel als voor de toekomst. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om achterhaalde informatie te corrigeren of te verwijderen en de informatie up-to-date te houden.
Ieder Gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel en is bijgevolg niet overdraagbaar aan derden. De Gebruiker is bovendien op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het Gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van zijn persoonlijk Gebruikersprofiel. Elke inbreuk op het confidentiële karakter moet gemeld worden bij TextTheButler, zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.
TextTheButler houdt geen actieve controle op aangemaakte Gebruikersprofielen, maar behoudt zich wel het recht voor de gepaste maatregelen te nemen in de gevallen waar dit vereist wordt.

Butlerovereenkomst

TextTheButler biedt een service aan waarbij een Butlerovereenkomst tot stand komt. Het voorwerp van de Butlerovereenkomst moet steeds legaal zijn. Wij zijn verder niet verplicht tot enig resultaat in het verschaffen van de gekozen diensten, in hoofde van TextTheButler is dit een inspanningsverbintenis.
TextTheButler geeft het boekings- of aankoopverzoek van de Gebruiker door aan een dienstverlener. Deze gekozen dienstverlener bepaalt, of hij de dienstverlening in overeenstemming met het boekings- of aankoopverzoek zal vervullen. TextTheButler treedt slechts op als tussenpersoon om een effectieve overeenkomst tussen jou en een externe dienstverlener tot stand te brengen. Indien de dienstverlener weigert, zal TextTheButler een gepast alternatief voorstellen.
Ladies/Lords dienen minstens de leeftijd van (achttien) 18 jaar bereikt te hebben op het moment van gebruik. Daarnaast moeten deze Gebruikers ook woonachtig zijn te België. Het staat TextTheButler volledig vrij de registratievoorwaarden naar eigen goeddunken te bepalen en te allen tijde aan te passen.
Iedere bestelling is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. De bestelling is niet overdraagbaar aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van TextTheButler.
TextTheButler probeert steeds een verzoek van haar Ladies en Lords te volbrengen. Er zijn echter bepaalde goederen waarvoor TextTheButler niet faciliteert, namelijk en niet uitsluitend voor:

  • goederen die niet wettelijk verhandeld mogen worden of waarvoor speciale vergunningen nodig zijn;
  • gevaarlijke goederen;
  • voedingswaren waarbij de koudeketen gerespecteerd moet worden;
  • medicatie;
  • andere goederen waarvoor we momenteel nog niet de geschikte partners hebben

Verplichtingen TextTheButler

U mag ervan uitgaan dat wij een gebruiksvriendelijke service aanbieden die veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze service te garanderen. Dit betreffen maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kunnen we de Gebruiker geen absolute garanties geven. De verbintenis die wij hiertoe aangaan, betreft een inspanningsverbintenis.
Ieder gebruik van de service gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan onze service, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. Onze service en de daarbij horende diensten worden aangeboden op ‘as is’ en ‘as available’-basis, dus zonder enige impliciete of expliciete garantie.
We hebben het recht om de toegang tot onze service te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden en op momenten die het minst ongemak veroorzaken aan onze Gebruikers, maar dit is geen absolute voorwaarde.
Wij besteden de grootste zorg aan de informatie die wordt meegegeven aan onze Gebruikers zodat deze als volledig, correct, actueel en nauwkeurig kan worden gekwalificeerd. Deze informatie is steeds op basis van de informatie die TextTheButler ontvangt van haar externe leveranciers. Omwille van die reden kunnen wij geen absolute garanties geven omtrent de kwaliteit of kwantiteit van informatie via onze service en zijn wij bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe of indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie via de service. Het betreft een inspanningsverbintenis van TextTheButler waarbij alle nodige en redelijke maatregelen getroffen worden. TextTheButler is niet verplicht om de inhoud voorafgaand aan het doorgeven van deze inhoud via de service te controleren, en evenmin om doorgedreven a posteriori controles uit te voeren.
TextTheButler garandeert op geen enkel moment dat alle op de markt aanwezige dienstverleners in haar aanbod of in voorstellen worden opgenomen. Daarnaast garandeert TextTheButler geen zekerheid over laagste prijs of beste kwaliteit bij de voorstellen die zij overmaakt aan de Gebruiker. Indien de Gebruiker een ander aanbod, of een andere leverancier wenst dan voorgesteld, dan is het zijn/haar verantwoordelijkheid om dit duidelijk te maken aan de Butler. Het is ook de volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de bestelling te verifiëren vooraleer deze te aanvaarden.
Indien zou blijken dat de inhoud die gegeven wordt via onze service een schending uitmaakt van onze Voorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij ondernemen zo spoedig mogelijk de gepaste maatregelen.

Levering en levertijd

TextTheButler doet voor de levering beroep op betrouwbare externe partijen. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. TextTheButler zal steeds de voorwaarden van haar leveranciers duidelijk communiceren aan de Gebruiker, maar neemt geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling welke verloren raakt door derden, door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.

TextTheButler kan enkel gezien worden als een tussenpersoon in de totstandbrenging van een overeenkomst tussen Gebruiker en de dienstverlener en is dus niet verantwoordelijk voor eventuele laattijdige leveringen door toedoen van externe leveranciers.

Herroepingsrecht

Als consument beschik je over een herroepingsrecht conform artikel VI.47 Wetboek Economisch recht. Zonder opgave van redenen, en zonder kosten kan de consument binnen veertien (14) dagen de overeenkomst herroepen. Deze termijn gaat in de dag na de levering van de goederen aan de consument. Voor diensten gaat deze termijn in de dag na het afsluiten van de overeenkomst. Indien de Gebruiker een bestelling aan TextTheButler doorgeeft wordt deze op naam van de Gebruiker geplaatst. De Gebruiker dient rechtsreeks contact op te nemen met de externe dienstverlener om gebruik te kunnen maken van dit herroepingsrecht. TextTheButler handelt enkel als tussenpersoon. In geen enkel geval kunnen goederen teruggestuurd worden naar TextTheButler.

TextTheButler fungeert als louter tussenpersoon voor het faciliteren van bepaalde producten en/of diensten. Dit impliceert dat inzake garantie en herroepingsrecht steeds de algemene voorwaarden van de externe partij, zijne verkoper/fabrikant/leverancier gecontroleerd en nageleefd dienen te worden.

Aansprakelijkheid

U kan ervan op aan, wij stellen alles in het werk om de Gebruiker een goede service te kunnen verlenen. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om een goede werking te kunnen aanbieden. Dit betreft maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven. De verbintenis die wij hiertoe aangaan betreft een inspanningsverbintenis.
TextTheButler is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar eigen verbintenissen uit deze overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen, en kan nooit hoger zijn dan het absoluut maximum van dertig (30) EURO. TextTheButler is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen.
Indien de Gebruiker door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van TextTheButler in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van TextTheButler veroorzaakt, moet de Gebruiker alle nodige maatregelen nemen om TextTheButler van deze nadelige gevolgen te vrijwaren.
Wij behouden ons de vrijheid voor om onze aangeboden diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.
Wanneer wij merken en/of als er concrete aanwijzingen bestaan dat een Gebruiker een inbreuk pleegt op de Algemene Voorwaarden, of indien wij er een rechtmatig belang in zien, in het bijzonder om andere Gebruikers te beschermen tegen bedrieglijke activiteiten, kunnen wij de Butlerovereenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk opschorten, alsook de Gebruiker de toegang tot één of meerdere van onze services tijdelijk of permanent ontzeggen.
Indien de Gebruiker van oordeel is dat TextTheButler deze maatregelen ten onrechte heeft ondernomen zal TextTheButler deze argumenten meenemen in haar beoordeling zonder dat zij verplicht is de oorspronkelijke maatregelen teniet te doen of te compenseren.
Indien een Gebruiker de toegang werd ontzegd mag deze TextTheButler ook niet met een ander account, e-mailadres of telefoonnummer gebruiken en/of zich opnieuw registreren.
TextTheButler is louter een tussenpersoon in de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Gebruiker en een externe partij. TextTheButler kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen in de dienstverlening van deze externe partij.

Overmacht

Indien TextTheButler door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is TextTheButler niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. TextTheButler is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
Indien de opschorting wegens overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen aanhoudt, heeft elke partij het recht om de Butlerovereenkomst te beëindigen.

Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan de rechthebbende partij, zijnde TextTheButler. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam, ieder merk en ieder onderscheidend teken dat wij gebruiken op onze website wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht. Wij vragen dan ook onze Gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.
De Gebruiker verbindt zich ertoe dat zijn handelingen op geen enkele manier een inbreuk uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij. Indien de Gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten, dan kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan TextTheButler. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Gebruiker. Wij vragen opnieuw uw medewerking om eventuele schendingen van intellectuele eigendom aan ons te melden zodat we gepaste acties kunnen ondernemen.

Links naar andere websites

Onze service kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band bestaat tussen ons en de vreemde website, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.
Wij behouden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van deze link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt, verlaat men onze service en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.
Deze vreemde websites bieden niet dezelfde garanties als wij, dus raden wij aan om aandachtig de gebruiksvoorwaarden en privacy statement van deze andere websites door te nemen.
Indien wij, onbewust, uw intellectuele eigendom schenden, door deze links naar vreemde websites of via de eigen service, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat hiervoor zo snel mogelijk de gepaste remedies voor kunnen worden ondernomen.

Verwerking van persoonsgegevens

Je beseft het niet altijd, maar een bezoek aan onze website of het beroep doen op onze diensten betekent in zekere zin een verwerking van persoonsgegevens. De mate van verzameling en verwerking hangt uiteraard af van het Gebruik en een eventuele registratie. Door de registratie stemt de Gebruiker ermee in dat we zijn verstrekte gegevens kunnen openen, bewaren en openbaar maken conform de doelstelling van onze website.

De informatie die verkregen wordt bij een registratie is noodzakelijk voor de goede werking van onze dienstverlening. Wij beschouwen de opgave van onjuiste of valse persoonsgegevens als een inbreuk op de huidige Voorwaarden. Iedere Gebruiker kan ervan op aan dat TextTheButler steeds de grootste zorg hecht aan de verwerking van persoonsgegevens en hieromtrent duidelijke en correcte informatie verschaft.

De Gebruiker is verplicht om bij het opgeven van een telefoonnummer gebruik te maken van een mobiel nummer, uitgegeven in het land waar TextTheButler actief is volgens deze overeenkomst. Het adres dat door de Gebruiker opgegeven wordt, dient een bestaand fysiek adres te zijn en mag geen postbus zijn. Voor meer informatie over ons privacy beleid kan je steeds onze Privacy Verklaring raadplegen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels die wij in onze Voorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.
Deze Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving.  Alle geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit, aanbiedingen van TextTheButler, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandstalige rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar TextTheButler haar zetel heeft.

Uw opmerkingen zijn onze zorg!

Het mag duidelijk zijn, onze diensten worden verleend met het oog op tevreden Gebruikers. Wij leggen de lat graag hoog voor onszelf en stellen daarom iedere hulp ter verbetering van onze website of dienstverlening  zeker op prijs en vragen onze Gebruikers zelfs uitdrukkelijk alle opmerkingen, vragen en tips door te sturen.  Dit kan op info@TextTheButler.be